Uwaga Studenci II roku

Szanowni Państwo,

Informujemy, że egzamin pisemny z przedmiotu „Higiena i epidemiologia” odbędzie się w dniu 17 czerwca br. w godzinach 14:00 – 15:50 (godzina została zmieniona na prośbę Starosty II roku i uzgodniona z CDiSM).

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z treścią zarządzenia JM Rektora nr 77/2020 z dnia 18.05.2020 roku (treść w załączeniu) dotyczącego zasad przeprowadzania egzaminów i zaliczeń w SUM, w bieżącym roku akademickim.

Jednocześnie przypominamy, że obowiązuje nas Regulamin zajęć (treść w załączeniu), który Państwo zaakceptowali własnoręcznym podpisem podczas pierwszych zajęć z przedmiotu.

W imieniu Zespołu Katedry i Zakładu Epidemiologii
Prof. dr hab. Małgorzata Kowalska

Uwaga Studenci V roku

Szanowni Państwo,

Informujemy, że pisemne zaliczenie z przedmiotu „Biostatystyka” odbędzie się w dniu 19 czerwca br. w godzinach 12:00 – 12:40 (termin został uzgodniony z Dziekanatem WNM w Katowicach).

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z treścią zarządzenia JM Rektora nr 77/2020 z dnia 18.05.2020 roku (treść w załączeniu) dotyczącego zasad przeprowadzania egzaminów i zaliczeń w SUM, w bieżącym roku akademickim.

Jednocześnie przypominamy, że obowiązuje nas Regulamin zajęć (treść w załączeniu), który opisuje kryteria i warunki zaliczenia przedmiotu „Biostatystyka” w bieżącym roku akademickim.

W imieniu Zespołu Katedry i Zakładu Epidemiologii
Prof. dr hab. Małgorzata Kowalska

Informacja dla Starostów Grup odbywających zajęcia prowadzone przez Katedrę Epidemiologii WNM w Katowicach

Starostowie Grup odbywających zajęcia prowadzone przez Katedrę Epidemiologii WNM w Katowicach,

Przypominam o obowiązku uczestnictwa w zajęciach w formie e-learningu, w terminach wyznaczonych przez harmonogram. Starostowie grup są odpowiedzialni z udział studentów w zajęciach (powiadomienie przypominające, odnotowanie problemów uniemożliwiających udział w zajęciach). Wszelkie problemy, dotyczące także przewidywanych lub pojawiających się konfliktów w zakresie organizacji zajęć (głównie nakładanie się dwóch różnych zajęć w tym samym czasie), Starostowie muszą komunikować w postaci listu (e-mail) do Sekretariatu Katedry Epidemiologii, pod adresem: epikat@sum.edu.pl.

Prof. Jan E. Zejda
Kierownik Katedry Epidemiologii
Wydział Nauk Medycznych w Katowicach