Katedra Epidemiologii jest jednostką organizacyjną Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, realizującą zadania dydaktyczne i naukowo – badawcze. W zakresie działalności edukacyjnej w Katedrze prowadzone są zajęcia dla studentów kierunku lekarskiego i naurobiologii oraz kształcenie podyplomowe lekarzy i innych pracowników ochrony zdrowia, a także studentów studiów doktoranckich w zakresie epidemiologii, zdrowia środowiskowego, zdrowia publicznego i biostatystyki.

Zespół Katedry składa się z 9 pracowników:
prof. dr hab. n. med. Jan E. Zejda (kierownik Katedry)
prof. dr hab. n. med. Grzegorz Brożek (profesor badawczo – dydaktyczny)
prof. dr hab. n. med. Paweł Buszman (profesor badawczo – dydaktyczny)
prof. dr hab. n. med. Małgorzata Kowalska (profesor badawczo – dydaktyczny)
dr n. o zdr. Kamil Barański (adiunkt badawczo – dydaktyczny)
dr n. o zdr. Szymon Szemik (adiunkt badawczo – dydaktyczny)
dr n. med. Maksymilian Gajda (asystent badawczo – dydaktyczny)
dr n. o zdr. Angelina Kaleta-Pilarska (asystent badawczo – dydaktyczny)
mgr inż. Sylwia Sowa (starszy technik)

Obszar aktywności naukowej zespołu Katedry ma charakter interdyscyplinarny i koncentruje się na zagadnieniach epidemiologii środowiskowej i klinicznej.

Katedra zrealizowała projekt finansowany przez Agencję Badań Medycznych pt. „Rozpowszechnienie i czynniki ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w populacji Aglomeracji Górnośląskiej w 2020 roku” (PROJEKT nr2020/ABM/COVID19/0044). Badanie sprawdzało poziom zakażeń wirusem SARS-CoV-2 u wylosowanych mieszkańców 3 dużych miast Aglomeracji Górnośląskiej: Gliwic, Katowic i Sosnowca. Pozwoliło ocenić jaka część populacji przeszła chorobę i wytworzyła przeciwciała zapewniające potencjalną odporność na powtórne zakażenie.

Aktualnie realizowany program naukowy reprezentujący epidemiologię środowiskową dotyczy kilku zagadnień:

    • Epidemiologia chorób zakaźnych (narażenie na czynniki biologiczne w środowisku pracy, szczepienia ochronne)
    • Epidemiologia chorób układu oddechowego (populacyjne badania astmy wieku dziecięcego i innych alergicznych zaburzeń układu oddechowego – badania kwestionariuszowe, spirometryczne, alergologiczne i genetyczne)
    • Epidemiologia stanów zdrowotnych związanych z zanieczyszczeniem powietrza atmosferycznego (pyłowe i gazowe zanieczyszczenia a umieralność ogólna i specyficzna, chorobowość, występowanie objawów – analiza szeregów czasowych z wykorzystaniem dobowych danych)
    • Badania jakości życia

Program naukowy reprezentujący epidemiologię kliniczną obejmuje problematykę walidacji testów przesiewowych w kierunku astmy wieku dziecięcego, nadciśnienia tętniczego oraz analizy porównawcze różnych metod diagnostycznych i terapeutycznych w neonatologii. Ponadto zespół Katedry realizuje szereg zadań o charakterze bezpośredniej współpracy lub konsultacji w programach badawczych prowadzonych przez jednostki kliniczne uczelni.

Projekty międzynarodowe:

    • „Health impact assessment in new member states and accession countries HIA – NMAC” (2005 – 2007)
    • 6 Ramowy Program EU, Scientific Support to Policies: „Development of macro and sectoral economic models aiming to evaluate the role of public health externalities on society (DROPS)” (2005 – 2007)
    • „E2SP – Environmental Enterprise Service Provide” (2006)
    • „Ga2len Screening Survey (Respiratory Diseases)” (2007 – 2009)
    • „BUPAS – Belarus – Ukraine – Poland Asthma Study. Screening survey: from research to prevention” (2010 – 2011)
    • Plan dotyczący środowiska i zdrowia dzieci (CEHAP). Projekt we współpracy WHO, Ministerstwa Zdrowia i IMP w Łodzi (2010 – 2011)
    • „TAB – Take A Breath! – Adaptation Actions to reduce adverse health impacts of air pollution” (2013 – 2014)
    • COST „Industrially Contaminated Sites and Health Network (ICSHNet)” (2014 – 2018)
    • „OMEGA – NET – Network on the Coordination and Harmonization of European Occupational Cohorts” (2017 – 2020)
    • AWAIR Project „Environmental integrated, multilevel knowledge and approaches to counteract critical AIR pollution events, improving vulnerable citizens quality of life in Central Europe Functional Urban Areas” (2018 – 2020)
    • YUPESS – Young People E – Smoking Study (projekt realizowany od 2017r., koordynowany przez Katedrę)
    • GAN – Global Asthma Network