Katedra Epidemiologii jest jednostką organizacyjną Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, realizującą zadania dydaktyczne i naukowo – badawcze. W zakresie działalności edukacyjnej w Katedrze prowadzone są zajęcia dla studentów kierunku lekarskiego i naurobiologii oraz kształcenie podyplomowe lekarzy i innych pracowników ochrony zdrowia, a także studentów studiów doktoranckich w zakresie epidemiologii, zdrowia środowiskowego, zdrowia publicznego i biostatystyki.

Zespół Katedry składa się z 8 pracowników:
prof. dr hab. n. med. Grzegorz Brożek (kierownik Katedry)
prof. dr hab. n. med. Małgorzata Kowalska (profesor badawczo – dydaktyczny)
dr n. o zdr. Kamil Barański (adiunkt badawczo – dydaktyczny)
dr n. med. Maksymilian Gajda (adiunkt badawczo – dydaktyczny)
dr n. o zdr. Angelina Kaleta-Pilarska (adiunkt badawczo – dydaktyczny)
dr n. o zdr. Szymon Szemik (adiunkt badawczo – dydaktyczny)
dr n. o zdr. Iwona Zieleń-Zynek (asystent dydaktyczny)
mgr inż. Sylwia Sowa (starszy technik)

Obszar aktywności naukowej zespołu Katedry ma charakter interdyscyplinarny i koncentruje się na zagadnieniach epidemiologii środowiskowej i klinicznej.

Katedra zrealizowała projekt finansowany przez Agencję Badań Medycznych pt. „Rozpowszechnienie i czynniki ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w populacji Aglomeracji Górnośląskiej w 2020 roku” (PROJEKT nr2020/ABM/COVID19/0044). Badanie sprawdzało poziom zakażeń wirusem SARS-CoV-2 u wylosowanych mieszkańców 3 dużych miast Aglomeracji Górnośląskiej: Gliwic, Katowic i Sosnowca. Pozwoliło ocenić jaka część populacji przeszła chorobę i wytworzyła przeciwciała zapewniające potencjalną odporność na powtórne zakażenie.

Aktualnie realizowany program naukowy reprezentujący epidemiologię środowiskową dotyczy kilku zagadnień: epidemiologia chorób zakaźnych (narażenie na czynniki biologiczne w środowisku pracy, szczepienia ochronne); epidemiologia chorób układu oddechowego (populacyjne badania astmy wieku dziecięcego i innych alergicznych zaburzeń układu oddechowego – badania kwestionariuszowe, spirometryczne, alergologiczne i genetyczne); epidemiologia stanów zdrowotnych związanych z zanieczyszczeniem powietrza atmosferycznego (pyłowe i gazowe zanieczyszczenia a umieralność ogólna i specyficzna, chorobowość, występowanie objawów – analiza szeregów czasowych z wykorzystaniem dobowych danych); badania jakości życia.

Program naukowy reprezentujący epidemiologię kliniczną obejmuje problematykę walidacji testów przesiewowych w kierunku astmy wieku dziecięcego, nadciśnienia tętniczego oraz analizy porównawcze różnych metod diagnostycznych i terapeutycznych w neonatologii. Ponadto zespół Katedry realizuje szereg zadań o charakterze bezpośredniej współpracy lub konsultacji w programach badawczych prowadzonych przez jednostki kliniczne uczelni.