O Katedrze

Katedra Epidemiologii jest jednostką organizacyjną Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, realizującą zadania dydaktyczne i naukowo – badawcze. W zakresie działalności edukacyjnej w Katedrze prowadzone są zajęcia dla studentów medycyny oraz kształcenie podyplomowe lekarzy i innych pracowników ochrony zdrowia, a także studentów studiów doktoranckich w zakresie epidemiologii, zdrowia środowiskowego, zdrowia publicznego i biostatystyki.

Zespół Katedry składa się z 9 pracowników:
prof. dr hab. n. med. Jan E. Zejda (kierownik Katedry),
prof. dr hab. n. med. Małgorzata Kowalska (profesor nadzwyczajny),
prof. dr hab. n. med. Paweł Buszman (profesor nadzwyczajny),
dr hab. n. med. Grzegorz Brożek (profesor SUM),
dr n. o zdr. Kamil Barański (adiunkt),
dr n. med. Maksymilian Gajda (asystent badawczo – dydaktyczny),
dr n. med. Anna Korczyńska (asystent) – urlop wychowawczy,
mgr Angelina Kaleta (asystent dydaktyczny),
mgr inż. Sylwia Sowa (asystent naukowo – techniczny).

Obszar aktywności naukowej zespołu Katedry ma charakter interdyscyplinarny i koncentruje się na zagadnieniach epidemiologii środowiskowej i klinicznej.

Aktualnie realizowany program naukowy reprezentujący epidemiologię środowiskową dotyczy kilku zagadnień:

  • Epidemiologia chorób układu oddechowego (populacyjne badania astmy wieku dziecięcego i innych alergicznych zaburzeń układu oddechowego – badania kwestionariuszowe, spirometryczne, alergologiczne i genetyczne);
  • Epidemiologia stanów zdrowotnych związanych z zanieczyszczeniem powietrza atmosferycznego (pyłowe i gazowe zanieczyszczenia a umieralność ogólna i specyficzna, chorobowość, występowanie objawów – analiza szeregów czasowych z wykorzystaniem dobowych danych);
  • Epidemiologia chorób zakaźnych (narażenie na czynniki biologiczne w środowisku pracy, szczepienia ochronne);
  • Badania jakości życia.

Program naukowy reprezentujący epidemiologię kliniczną obejmuje problematykę walidacji testów przesiewowych w kierunku astmy wieku dziecięcego, nadciśnienia tętniczego oraz analizy porównawcze różnych metod diagnostycznych i terapeutycznych w neonatologii. Ponadto zespół Katedry realizuje szereg zadań o charakterze bezpośredniej współpracy lub konsultacji w programach badawczych prowadzonych przez jednostki kliniczne uczelni.

Zespół Katedry prowadzi aktualnie współpracę międzynarodową w ramach m.in. programu Cost ICSHNet, a także Cost OMEGANet. W kraju, zewnętrzna aktywność Zespołu przejawia się m.in. zaangażowaniem pracowników w prace Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego, Polskiego Towarzystwa Epidemiologii Środowiskowej, Polskiego Towarzystwa Higienicznego, a także Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc i European Respiratory Society.

Projekty międzynarodowe:

   • „Health impact assessment in new member states and accession countries HIA – NMAC” (2005 – 2007)
   • 6 Ramowy Program EU, Scientific Support to Policies: „Development of macro and sectoral economic models aiming to evaluate the role of public health externalities on society (DROPS)” (2005 – 2007)
   • „E2SP – Environmental Enterprise Service Provide” (2006)
   • „Ga2len Screening Survey (Respiratory Diseases)” (2007 – 2009)
   • „BUPAS -Belarus-Ukraine-Poland Asthma Study. Screening survey: from research to prevention” (2010 – 2011)
   • Plan dotyczący środowiska i zdrowia dzieci (CEHAP). Projekt we współpracy WHO, Ministerstwa Zdrowia i IMP w Łodzi (2010 – 2011)
   • „TAB – Take A Breath! – Adaptation Actions to reduce adverse health impacts of air pollution” (2013 – 2014)
   • COST „Industrially Contaminated Sites and Health Network (ICSHNet)” (2014 – 2018)
   • “OMEGA – NET – Network on the Coordination and Harmonization of European Occupational Cohorts” (2017 – 2020)
   • AWAIR Project “EnvironmentAl integrated, multilevel knoWledge and approaches to counteract critical AIR pollution events, improving vulnerable citizens quality of life in Central Europe Functional Urban Areas” (2018 – 2020)
   • YUPESS – YoUng People E – Smoking Study (projekt realizowany od 2017r., koordynowany przez Katedrę)
   • GAN – Global Asthma Network