Komunikaty z Katedry

najnowsze

Katedra Epidemiologii jest jednostką organizacyjną Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, realizującą zadania dydaktyczne i naukowo – badawcze. W zakresie działalności edukacyjnej w Katedrze prowadzone są zajęcia dla studentów kierunku lekarskiego oraz kształcenie podyplomowe lekarzy i innych pracowników ochrony zdrowia, a także studentów studiów doktoranckich w zakresie epidemiologii, zdrowia środowiskowego, zdrowia publicznego i biostatystyki.


Zespół Katedry
 składa się z 9 pracowników:
prof. dr hab. n. med. Grzegorz Brożek (kierownik Katedry)
prof. dr hab. n. med. Małgorzata Kowalska (profesor badawczo – dydaktyczny)
dr hab. n. o zdr. Kamil Barański (adiunkt badawczo – dydaktyczny)
dr n. med. Maksymilian Gajda (adiunkt badawczo – dydaktyczny)
dr n. o zdr. Angelina Kaleta-Pilarska (adiunkt badawczo – dydaktyczny)
dr n. o zdr. Szymon Szemik (adiunkt badawczo – dydaktyczny)
dr n. o zdr. Joanna Kowalska (asystent dydaktyczny)
dr n. o zdr. Iwona Zieleń-Zynek (asystent dydaktyczny)
mgr inż. Sylwia Sowa (starszy technik)

 

Obszar aktywności naukowej zespołu Katedry ma charakter interdyscyplinarny i koncentruje się na zagadnieniach epidemiologii środowiskowej i klinicznej.

Katedra realizowała projekty finansowane z niezależnych źródeł, wśród których należy wymienić: Narodowe Centrum Badań
i Rozwoju, Agencję Badań Medycznych, Polską Pomoc oraz Unię Europejską.

Aktualnie realizowany program naukowy reprezentujący epidemiologię środowiskową dotyczy kilku zagadnień: epidemiologia chorób zakaźnych (narażenie na czynniki biologiczne w środowisku pracy, szczepienia ochronne); epidemiologia chorób układu oddechowego (populacyjne badania astmy wieku dziecięcego i innych alergicznych zaburzeń układu oddechowego – badania kwestionariuszowe, spirometryczne, alergologiczne i genetyczne); epidemiologia stanów zdrowotnych związanych z zanieczyszczeniem powietrza atmosferycznego (pyłowe i gazowe zanieczyszczenia a umieralność ogólna i specyficzna, chorobowość, występowanie objawów – analiza szeregów czasowych z wykorzystaniem dobowych danych); badania jakości życia.

Program naukowy reprezentujący epidemiologię kliniczną obejmuje problematykę walidacji testów przesiewowych w kierunku astmy wieku dziecięcego, nadciśnienia tętniczego oraz analizy porównawcze różnych metod diagnostycznych i terapeutycznych w neonatologii. Ponadto zespół Katedry realizuje szereg zadań o charakterze bezpośredniej współpracy lub konsultacji w programach badawczych prowadzonych przez jednostki kliniczne uczelni.

Deklaracja dostępności